خانه

کانون دانشجویی همیاران سلامت روان

کانون دانشجویی همیاران سلامت روان نهادی است غیرسیاسی و غیردولتی که به منظور جلب مشارکت و یاری دانشجویان هر دانشگاه به سایر دانشجویان دانشگاه ونیز با هدف ارائه خدمات مستمر، فراگیر و اجتماع محور زیر نظر مرکز مشاوره دانشجویی و با هماهنگی معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه فعالیت می کند.

برای مشاهده اساسنامه کانون می توانید بر روی این لینک کلیک کنید.

مرکز مشاوره دانشجویی

مرکز مشاوره دانشجویی به عنوان متولی اصلی سلامت روان دانشگاه ارائه دهنده ی خدمات مرتبط با سلامت روان به دانشجویان و دانشگاهیان است.

دانشجوی همیار

دانشجوی همیار، دانشجوی داوطلبی است که ضمن عضویت در کانون دانشجویی همیاران سلامت روان آمادگی خود را برای انجام خدمات مرتبط با سلامت روان، آموزش، پیشگیری، شناسایی، یاریرسانی و ارجاع دانشجویان نیازمند به خدمات مشاوره اعلام میدارد و خدمات خود را از روی میل و رغبت بدون هیچ گونه چشم داشتی وبا این اعتقاد که برای اجتماع سودمند است ارائه نموده و در فعالیتهای اجتماعی محور مرکز مشاوره مشارکت می‌نماید.

اهداف کانون:

1) جذب، سازماندهی و تربیت دانشجویان به منظور آماده ساختن آنان در انجام خدمات همیاری و ارجاع وتسهیل ارائه خدمات مشاورهای به دانشجویان نیازمند

2) توسعه مشارکت دانشجویان در تصمیم سازیها ، تصمیمگیریها و فعالیتهای مربوط به مشاوره دانشجویی

3) کوشش در جهت تبیین و شناساندن وظایف و هدفهای مرکز مشاوره از طریق برنامههای آموزشی ترویجی

4 ) تلاش در جهت تقویت روحیه انسان دوستی و نوعدوستی در بین دانشجویان

5 ) تقویت ارادهی اعضاء در مسیر تحقق حیات طیب و معقول

6) مشارکت در برگزاری سمینار، همایش و نشست های تخصصی در زمینه سلامت روان

7) تلاش در جهت فراگیری آئین دوستی و مصاحبت، رحمت و شفقت، رفق و ملایمت و تعارف و تعاطف نسبت به یکدیگر و پرهیز از تندی و خشونت و اجتناب از کینه و خصومت در بین جوانان

8 ) تقویت روحیهی شور و نشاط و امید و تمرین مشارکت اجتماعی دانشجویان

9 ) هویتبخشی به فعالیتهای داوطلبانه دانشجو در جهت کمک به دانشجویان

10 ) ارتقاء سرمایه اجتماعی، مشارکت، اعتماد و همدلی در دانشگاه از طریق مشارکت دهی بیشتر دانشجویان در فعالیتهای دانشگاه

11) ارتقاء سلامت اجتماعی دانشگاه از طریق مشارکت دانشجویان در برنامههای اجتماع محور و داوطلبانه

12) ترویج روحیهی کار و تلاش داوطلبانه در بین دانشجویان با اجرای برنامههای فرهنگی، اجتماعی و عام المنفعه

13 ) ایجاد وب سایت، خبرنامه و… جهت ارتباط با مخاطبان دانشجو جهت اگاهی بخشی هر چه بیشتر در حوز سلامت روان

14) ایجاد ارتباط با سازمانها و نهاد های دولتی و غیر دولتی معتبر و مرتبط رسمی و مورد تایید دانشگاه جهت اشتغال زایی مفید و پایدار دانشجویان

15)کمک در توانمندسازی و آماده سازی دانشجویان و حمایت از ایشان در ورود به بازارکار واقعی

16) جذب کمکهای مالی و غیر مالی از دانشگاهیان و غیر دانشگاهیان جهت حمایت دانشجویان نیازمند ت رسیدن به مرحله درآمدزایی بر اساس آیین نامه مالی کانون های فرهنگی