کارگاه های آنلاین​

جرأتمندی

📆   شنبه ۱2 تیر

⏰ ساعت: ۱۶ الی ۱۸

👤 مدرس: دکتر مریم حاجیلو

برای ورود به کارگاه یکی از روش های زیر را انتخاب کنید.

آموزش پیش از ازدواج

📆   یکشنبه ۱۳ تیر

⏰ ساعت: ۱۶ الی ۱۸

👤 مدرس: دکتر حسن اکبرزاده

برای ورود به کارگاه یکی از روش های زیر را انتخاب کنید.

پیچیدگی رفتار قاطعانه

 📆   دوشنبه ۱۴ تیر

⏰ ساعت: ۱۶ الی ۱۸

👤 مدرس: دکتر ربابه نوری

برای ورود به کارگاه یکی از روش های زیر را انتخاب کنید.

ظرفیت سازی و رشد یافتگی

📆   سه شنبه ۱5 تیر

⏰ ساعت: ۱۶ الی ۱۸

👤 مدرس: دکتر عبدالله سلطانی نژاد

 

برای ورود به کارگاه یکی از روش های زیر را انتخاب کنید.

اختلال خواب

 📆 چهارشنبه ۱۶ تیر

⏰ ساعت: ۱۶ الی ۱۸

👤 مدرس: دکتر بحیره فرشچی

متخصص اعصاب و روان

برای ورود به کارگاه یکی از روش های زیر را انتخاب کنید.

نشانه های هشدار در ازدواج

📆   پنجشنبه ۱7 تیر

⏰ ساعت: ۱۶ الی ۱۸

👤 مدرس: دکتر نشانه های هشدار در ازدواج

 

برای ورود به کارگاه یکی از روش های زیر را انتخاب کنید.