خانه

مدیریت مرکز مشاوره

مشخصات رئیس مرکز بهداشت و مشاوره دانشگاه

نام و نام خانوادگی: مریم بدیع پور

تحصیلات: کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

پست الکترونیک: mbadipoor3@gmail.com

تلفن: 31272168-054

فکس: 35321790-054