فرم الف:

ارزیابی کارگاه های آموزشی مجازی

پرسشنامه‌ای که پیش رو دارید، برای ارزیابی کارگاه آموزشی تنظیم شده است تا نتایج آن برای ارتقای سطح کیفی و کمی کارگاه‌های آتی مورد استفاده قرار گیرد. لطفاً با دقت به پرسش‌ها پاسخ دهید.