فرم الف:

ارزیابی کارگاه های آموزشی مجازی

پرسشنامه‌اي كه پيش رو داريد، براي ارزيابي كارگاه آموزشي تنظيم شده است تا نتايج آن براي ارتقاي سطح كيفي و كمي كارگاه‌هاي آتي مورد استفاده قرار گيرد. لطفاً با دقت به پرسش‌ها پاسخ دهيد.